Abonează-te la ziarul Click! şi poţi câştiga un an de răcoritoare pentru tine şi familia ta!

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

 Art.2.  DURATA CONCURSULUIConcursul „Campanie de abonare - Un an de răcoritoare pentru tine şi familia ta”se desfăşoară în perioada 2.07.2012 – 24.08.2012.

Art 3. PREMIILE OFERITE3.1. În cadrul concursului „Campanie de abonare - Un an de răcoritoare pentru tine şi familia ta” vor fi oferite prin tragere la sorţi:Trei premii ce constau fiecare in cate 30 de baxuri a cate 6 cutii de suc natural.  Valoarea unui premiu este de 500 euro, TVA inclus. (2225.4 lei calculat la cursul euro de 1 euro = 4,4508 lei). Valoare totala a premiilor este de 1500 euro (6676.2 lei calculat la cursul euro de 1 euro = 4,4508 lei)

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

 4.1. Pentru a participa la concurs, cititorii participanţi trebuie să se aboneze la ziatul Click! pentru 3 luni, în perioada 2.07.2012 – 24.08.2012. Înscrierea se face achitând contravaloarea abonamentului ales prin una din următoarele metode:

a)    Plata online: Pentru a contracta abonamente cu plata online este nevoie de card de credit/debit VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO valabil. Se alege varianta de abonament, cantitatea si data de început a abonamentului, apoi completează formularele cu datele de identificare în pagina web securizată. Abonamentele se pot contracta prin această metoda la adresele:  http://abonamente.adevarul.ro/20_clickPreţul abonamentelor contractate prin această metodă este: 3 luni 53 lei

b)    Prin transfer bancar în contul  S.C Adevărul Holding S.A  RO21 RNCB 0070 1048 3031 0008, BCR Sucursala Pipera București. Preţul abonamentelor contractate prin această metodă este: 3 luni 53 lei

c)    La chioşcurile Adevărul, sediul Adevărul Holding şi în Librăriile Adevărul. Preţul abonamentelor contractate prin această metodă este: 3 luni 53 lei.d)    La terminalele ZebraPay din intreaga tara.  Preţul abonamentelor contractate prin această metodă este: 3 luni 53 lei.

4.2. Toate preţurile afişate sunt exprimate în lei şi includ TVA (9%). Abonamentul la ziarul Click! include în preţ transportul şi livrarea la adresa indicată de abonat. Prezentarea la plată se face pană la data de 25 ale lunii pentru ca livrarea abonamentului să se faca incepand din luna urmatoare.  Livrarea ziarului se face începând cuprimul numar de dupa data de 1 a lunii de către firmele specializate în distribuţia de presă, la adresa indicată de abonat. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului, la solicitarea abonatului. Abonamentele plătite prin sistemul online pot fi livrate doar pe teritoriul României. 4.3. Nu se poate intra în concurs decât dacă s-au îndeplinit etapele menţionate mai sus, în articolul 4, subpunctul 4.14.3. Ultima dată de participare la concurs şi de contractare a unui abonament este 24.08.2012.4.4. Extragea se va face din lista participanţilor abonaţilor înscrişi la concurs pe perioada de desfăşurare a acestuia, in data de 3.09.2012.4.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.4.6. După extragerea, în mod aleatoriu, a numelui participanţilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare castigatorul va fi sunat si anuntat.4.7. Data  limită de revendicare a premiilor este 17.09.2012.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câstigătorii vor fi contactati pentru anuntarea si confirmarea premiului, la datele de contact furnizate la incheierea abonamentului. Lista câştigătorilor va fi de asemna publicata pe site-ul http://www.click.ro.5.2 In cazul in care nu au putut fi contactati, castigatorii pot suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 0730 190 899 de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00. Data  limită de revendicare a premiilor este 17.09.20125.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să vină la sediul organizatorului cu actul de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului, iar pentru cei care sunt din alte localităţi să trimita copia de buletin (scan) la adresa abonamente@adevarulholding.ro.5.3. Neprezentarea unui document de identitate si a dovezii plati abonamentului va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.5.4. Câştigatorii vor semna pe lângă procesul verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru  ca  fotografiile sau imaginea lor, să fie/să nu fie folosite de către SC Adevărul Holding SRL, în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tipărite (publicaţii, etc ), audio, video (site-urile societăţilor, etc). 5.5. Premiile se vor acorda la sediul organizatorului din  şos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, clădirea Conect, Bucureşti. 5.6. SC ADEVĂRUL HOLDING SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiilor oferite, orice reclamaţii fiind indreptate sau redirecţionate către furnizorul premiilor.5.7. În cazul în care, până la data de  30.09.2012,  câştigătorii publicaţi în revista sau pe site nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.5.8. Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului.

 Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI  „Campanie de abonare „Un an de răcoritoare pentru tine şi familia ta”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă completa, pe siteul http://www.click.ro. De asemenea va putea fi consultat gratuit în întregime la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

 7.1. Valoarea premiilor este brută.7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 8.1. Prin participarea la concursul „Campanie de abonare „Un an de răcoritoare pentru tine şi familia ta” participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:8.7.1     Dreptul de acces la date8.7.1.1.    Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, lacerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.     8.7.1.2.    Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cucaracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:a.    informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedereşi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;b.    comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării,precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;c.    informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care seefectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;d.    informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptuluide opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;e.    informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilorde date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.8.7.1.3.    Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de maiSus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.8.7.1.4.    Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate întermen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2.    Dreptul de intervenţie asupra datelor8.7.2.1.    Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, lacerere şi în mod gratuit:a.    dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;b.    dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;c.    notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.8.7.2.2.    Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înaintaoperatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.8.7.2.3.    Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiulprevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3.    Dreptul de opoziţie8.7.3.1.    Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în modgratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.8.7.3.2.    În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoanavizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.8.7.3.3.    Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurileluate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5.    Dreptul de a se adresa justiţiei8.7.5.1.    Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângereautorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.8.7.5.2.    Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucraride date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.8.7.5.3.    Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliazăreclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6.    Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  însituatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii. 8.7.6.1.    Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângereacătre autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.8.8.    De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scrisconsimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.8.9.    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.8.10.    Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentuluiRegulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

  9.1. Nu este permisă participarea la concurs al minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Media Promovalores SRL, ai East Europe Media Distribution, Adevărul Digital Media, Foto Adevărul, Adevărul Multimedia, Satiricon, Tipomedia, Adevărul Shop, Mediatim, Radio City FM, Westipo International, Standard Press Distribution, Garamond Tipografie şi cei ai Adevărul SAsoţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

  10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:a.    în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conformlegislaţiei în vigoare, b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site- urilor http://www.click.roc. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurareaconcursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 17 septembrie 2012, abonamente@adevarulholding.ro sau la numărul de telefon 0730 190 899 (tarif normal, L-V, 09.00 – 18.00). Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. 11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

  Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs  sunaţi la numărul de telefon 0730 190 899,  tarif normal. 12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-urile http://www.click.ro

cub horoscop supărare png
Jennifer Lopez si Ben Affleck  jpeg
femeie însărcinată sursa FOTO Pixabay
cub horoscop iertare png
cub adriana iliescu și eliza png
cub andreea esca png
1 femeie cu accesorii jpg jpeg
Cuplu care doarme in pat - pijamale FOTO Shutterstock
image
image
image
image
image
image
calendar ortodox 2021 7 februarie sfantul partenie png
femeie însărcinată sursa FOTO Pixabay
Icoana Basilica ro webp
Papa Francisc Captură video jpg
Marile lanțuri de magazine spun că nu duc lipsă de alimente jpeg
zura jpg