Legea prevenţiei aduce avertisment pentru neeliberarea bonului fiscal


    Legea Prevenției va modifica modul în care se desfășoară activitatea firmelor în România
Legea Prevenției va modifica modul în care se desfășoară activitatea firmelor în România

Legea prevenţiei, aduce mai multe schimbări importante în domeniul fiscal. Documentul a fost pus deja în dezbatere publică de Ministerul pentru Mediul de Afaceri și se dorește a uşura activitatea firmelor, care nu vor mai fi amendate la prima abatere în cazul a 333 de contravenţii. Acestea vor fi sancţionate doar cu avertisment pentru fapte precum discriminare, hărţuire sexuală sau neînmânarea bonului fiscal clientului.

Potrivit adevărul.ro, actul normativ are ca scop potrivit inițiatorilor, prevenirea săvârşirii de greşeli de către firme şi educarea antreprenorilor. Concret, în cazul în care la un control desfăşurat de autorităţi se arată că o firmă încalcă una din cele 333 de contravenţii incluse în lege, inspectorii nu vor mai aplica amenzi, la prima constatare. În schimb, ei vor aplica un avertisment, alături de care vor elabora un plan de remediere, ce va include măsuri şi termene. Firmele vor avea la dispoziţie 90 de zile calendaristice pentru a corecta greşelile şi a se conforma dispoziţiilor legale. În cazul în care la următorul control, ce va avea loc la cinci zile după expirarea termenului, firma nu a îndeplinit măsurile de remediere, autoritatea va aplica amendă. De asemenea, dacă firma săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani după ce a beneficiat de aplicarea măsurilor de prevenţie, este din nou amendată.

De exemplu, societățile nu vor mai fi amendate la prima abatere dacă nu eliberează la cererea salariatului sau a fostului salariat un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate. De asemenea, ele vor fi sancţionate cu avertisment şi dacă nu respectă prevederile legale privind înregistrarea demisiei salariatului. Mai mult, ele nu sunt amendate nici dacă nu anunţă în termen de trei zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu privire la încadrarea în muncă, conform legii, a persoanelor din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de somaj, dar nici dacă nu comunică agenţilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul toate locurile de muncă vacante în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea lor. Totodată, ele sunt doar avertizate dacă nu realizează declararea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile.

În schimb, legea ar scuti de amendă, la prima abatere, contravenţii grave precum hărţuirea sexuală a angajaţilor, discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat, depăşirea de către orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul, neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului.

Discriminarea şi hărţuirea Firmele vor fi doar avertizate dacă nu asigură egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, respectiv dacă nu introduc dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne. De asemenea, ele vor fi doar avertizate şi dacă discriminează prin utilizarea unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care discriminează pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală. Amenda, în prezent, este de 3.000 - 100.000 lei.

Prin avertisment va fi sancţionată o firmă şi când nu va respecta obligaţia de a transmite reprezentanţilor angajaţilor informaţii privind evoluţia şi situaţia firmei şi eventualele măsuri avute în vedere, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă, în prezent amenda fiind de 1.000 - 20.000 lei.

De asemenea, în cazul legii privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, un primar nu va mai primi amendă dacă va afişa date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate care nu corespund realităţii, amendat în prezent cu 50.000.000 -100.000.000 lei. Aceasta se aplică şi pentru un membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a legii care împiedică în orice mod sau întârzie nejustificat reconstituirea sau constituirea, după caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptăţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fără îndeplinirea condiţiilor legale, pentru care amenda este acum de la 100.000.000 la 300.000.000 lei.

Avertisment, şi nu amendă, va fi dat şi în cazul în care nu sunt puse în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar sau a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele consiliului judeţean, amendat acum cu 1.000 - 5.000 lei.

Scutite de amendă vor fi şi contravenţii privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, respectiv: - nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei ce arată că proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu altă destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale construcţiilor cu destinaţia de locuinţă multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia să acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii construcţii, în termen de 2 ani de la data primirii notificării; - nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenţie, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a construcţiei expertizate; - neînceperea execuţiei lucrărilor de intervenţie în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului de consolidare. Aceste contravenţii sunt amendate în prezent cu sume ce depăşesc 5.000 de lei şi ajung la 70.000 de lei.

 Nu va mai fi amendată nici nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision (amendă pentru persoane fizice: 500 – 5.500 lei, persoane juridice: 2.000 – 20.000 lei), şi nici depăşirea adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vânzare cu amănuntul (persoane fizice: de la 500 lei la 5.000 lei, persoane juridice: de la 2.000 lei la 20.000 lei). De asemenea, cu avertisment se va sancţiona şi omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către operatorii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife (amendă persoane fizice: 500 – 5.500 lei, persoane juridice: 2.000 – 20.000 lei). Lucrări de diplomă Este sancţionată cu avertisment şi comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat (acum amenda este de la 5.000 lei la 50.000 lei). Pescuitul fără permis Legea prevenţiei acoperă şi pescuitul şi acvacultura, astfel că nu mai este amendat pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole natural, nici neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţii sau infracţiuni (amendă de la 300 lei la 600 lei) sau pescuitul recreativ sub dimensiunile minime legale (amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei, după caz). De asemenea, este scutită de amendă şi aruncarea sau depozitarea rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole (amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei). Lemn obţinut în mod illegal Cu avertizare va fi sancţionată şi introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta (amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei), dar şi neutilizarea Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit SUMAL, sau transmiterea cu întârziere mai mare de 45 de zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară a datelor în SUMAL (amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei). De asemenea, se aplică şi comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase (amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei). Aparate de marcat electronice şi bonuri fiscale Amenda nu se va aplica nici operatorilor economici care încalcă obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi care nu înmânează bonul fiscal sau factura la solicitarea clientului (se sancţionează cu amendă în cuantum de 1.250 lei, care se aplică persoanelor fizice), dar şi celor care refuză să accepte încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit (amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei). Suprimarea concurenţei Nu vor mai fi pedepsiţi cu amendă nici operatorii economici care acumulează mărfuri de pe piaţa internă în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzării lor ulterioare sau al suprimării concurenţei loiale (persoane fizice: amendă de la 500 lei la 5.000 lei, persoane juridice: amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei), şi nici contravenţia de falsificare ori substituire de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vânzare ori vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate sau substituite (persoane fizice: amendă de la 500 lei la 5.000 lei, persoane juridice: amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei). Publicitate înşelătoare Nici nerespectarea de către comercianţi a prevederilor privind publicitatea înşelătoare şi informarea completă, corectă şi precisă a consumatorilor nu se va mai sancţiona cu amendă (amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei). Condiţii de viaţă optime pentru animale în captivitate Cu avertisment vor fi sancţionaţi şi operatorii care nu asigură condiţii optime de viaţă, în conformitate cu prevederile legale, animalelor sălbatice ţinute în captivitate legal, sub diferite forme (amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice).

Propunerile și observaţiile sunt aşteptate de către inițiatorii noii legi până pe data de 1 mai 2017. Pentru ca proiectul să intre în vigoare, el trebuie să fie aprobat de Guvern, adoptat de Parlament, promulgat de preşedintele României şi publicat în Monitorul Oficial

mihai voropchievici 1 jpeg
foto1 jpg
Luna sangerie horoscop shutterstock 2162086307 jpg
FotoJet (11) jpg
front 2 (captura video) jpg
FotoJet (4) jpg
FotoJet (10) jpg
Alina jpeg
image
image
image
image
image
image
FotoJet (4) jpg
foto1 shutterstock 1524565013 jpg
foto1 jpg
Alina jpeg
Prima ninsoare din iarna 2022-2023 în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
caini 3 jpg