Calendar ortodox 2021, 16 august. Sfinţii zilei. Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache


    Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianacheicoană de Elena Murariu
Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianacheicoană de Elena Murariu

Sfinții Martiri Brâncoveni sunt prăznuiţi la data de 16 august în calendarul ortodox. Sfinții Martiri Brâncoveni sunt între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 16 august.

Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost urmaş al lui Matei Basarab şi nepot al voievodului Şerban Cantacuzino, în timpul căruia s-a tipărit prima biblie în limba română. Rămas orfan de tată el a fost crescut de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino. După moartea voievodului Şerban Cantacuzino, toţi boierii l-au vrut domn pe tânărul Constantin şi a fost uns voievod de către patriarhul de Constantinopol Dionisie IV Seroglanul şi de mitropolitul Teodosie. Constantin Brâncobveanu, dăruit de Dumnezeu cu daruri alese, a condus ţara 25 de ani, cu pricepere, blândeţe, răbdare creştinească şi înaltă priveghere. Vodă Constantin a avut grijă şi a stabilit legăuri cu românii din Transilvania iar cu Moldova avea legături frăţeşti, dar şi cu toţi ortodocşii aflaţi pe meleaguri caucaziene sau arabe sau în locurile sfinte de la Sinai, Ierusalim sau Muntele Athos. 

În săptămâna patimilor a anului 1714, în urma uneltirilor boierilor români,  sultanul Ahmed al III-lea, care era deja otrăvit de invidie pentru averea domnitorului român, l-a arestat prin viclenie pe Vodă Constantin, pe sfeşnicul lui de încredere Ianache Văcărescu şi pe urmaşii lui vodă de parte bărbătească Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, fii lui, dar şi pe ginerii săi şi i-a dus la Înalta Poartă, la Constantinopol. Acolo ei au fost supuşi la nenumărate torturi, timp de patru luni, pentru a le da toate averile lui, pe care le credeau uriaşe dar puţine au găsit. Astfel, după ce l-au torturat pe Vodă şi pe copiii lui înaintea lui, în ziua în care împlinea 60 de ani, în ziua în care soţia lui Marica îşi ar fi trebuit să-şi serbeze onomastica, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi fii lui împreună cu sfetnicul Ianache şi-au primit mucenicescul sfârşit. Drept mărturisitori lui Hristos, Vodă Constantin sfetnicul Ianache şi copiii Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, îmbrăcaţi în cămăşi albe, simple, au fost urcaţi pe eşafod în faţa tuturor ambasadorilor occidentali acreditaţi la Înalta Poartă, au fost decapitaţi pe rând, Ianache, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, care era un copil de numai 12 ani, iar Vodă Constantin a fost obligat să privească fiind lăsat la urmă. Trupurile au fost aruncate în mare de unde au fost pescuite de creştini credincioşi şi înmormântate în insula Halchi. Doamna Marica, fetele şi ginerii lor, au fost trimişi în exil. În 1720 Doamna Marica, cu multă cheltuială a reuşit să aducă moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu în biserica Sfântul Gheorghe Nou de la Kilometrul 0 din Bucureşti, unde se află şi acum. Sfântul Voievod martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi şi cu credinciosul sfetnic, Ianache, au fost trecuţi în rândul sfinţilor de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992. 

Troparul Sfinților Martiri Brâncoveni

Cel ce pentru dreapta credință și pentru neam, te-ai învrednicit a suferi moarte de martir, împreună cu fiii tăi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache, dreptcrediciosule Voievod Constantine, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Rugăciune către Sfinții Martiri Brâncoveni

O, Sfinților martiri Brâncoveni, care, prin înțelepte osteneli, comoară sfintei și dreptei credințe până în sfârșit o ați păzit, și de la Împăratul slavei, Hristos Dumnezeu, nevestejită cunună mucenicească ați primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi, nevrednicii, prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viață, de buni iconomi și credincioase slugi ale Preasfintei Treimi, precum și sfârșitul vostru vitejesc, de adevărați eroi ai Ortodoxiei, prin care v-ați făcut priveliște de multă mirare oamenilor și îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea, ca unii ce suntem îngreuiați de multe, mari, grele, și nepocăite păcate, și nimic bun nu aflăm întru noi, care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări și de sfintele voastre virtuți, și să ne dea o cuvioasă îndrazneală, spre a îndrepta către voi, cu bună nădejde, smerita noastră rugăciune. Dar unde și către cine vom putea alerga, dacă nu către Atotputernicul și Atotștiutorul Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, și către voi, ca și către aceia care, călătoria vieții prin valea ispitirii și a plângerii acestui veac înșelător bine săvârșind, ca aurul trecut prin foc de șapte ori v-ați lămurit, și ați ajuns lăcașuri sfințite, în care Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălășluit.

O, fericiților, sfinților, și bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! Căutați dintru înălțimea slavei cereștilor voastre lăcașuri către noi, care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim, și care pentru multa noastră lenevie și mândrie, covârșiți de boli, pagube, necazuri, și de înfricoșate și negândite nevoi, mai mult decât toți, după dumnezeiasca dreptate, am ajuns ticaloșiti și asupriți. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi, întru atâta desfătare și avuție pământească aflându-vă, în toata viața voastră dorirea nestricăcioaselor bogății ale harului neîncetat ați avut, iar noi, deși din mila proniei dumnezeiești săraci și strâmtorați fiind, cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând, frumusețile mincinoase și stricăcioase ale acestui veac trufaș și nestatornic pururea râvnind, mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit, iar cugetarea către cele cerești cu totul o am nimicit. Voi, socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum, o umbră, și o nălucire de vis amăgitor, stăpânirea domnească, multa avere, sănătatea, și însăși viața voastră, pe toate gunoaie le-ați socotit, ca pe Hristos în veci să-L dobândiți; iar noi, de bună voie, și de nimeni siliți, prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care rușine este a și grăi ne-am prăvălit, și mai mult decât necredincioșii și rău credincioșii iubind prostia și nerușinarea patimilor ne-am păgânizat. Pentru aceasta, în loc să ajungem, după cuvântul Stăpânului, sarea pământului și lumina lumii, pentru noi se hulește tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt și de mare cuviință al lui Dumnezeu Cel Unul, Singur Adevărat, și în Treime închinat. Ce răspuns vom da oare Înfricoșatului, Dreptului, și Nemitarnicului Judecător, căci știm prea bine ca de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea, judecata, hotărârea, și dreapta răsplătire, pentru cele care cu gândul, cu cuvântul, și cu fapta am lucrat, și pentru ce la chinurile cele veșnice nicicând cugetând, în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitocească înțelegere ne aflăm, după cum Sfântului Macarie cel Mare i s-a descoperit.

Nu ne lăsați să ne netrebnicim mai mult și stăviliți alunecarea noastră spre robia lumii, a trupului, și a diavolului, prin sfintele și pururea primitele voastre rugăciuni, o, preafericiților martiri, rugătorilor fierbinte către Dumnezeu pentru toată lumea, pentru Ortodoxie, pentru țară și neamul vostru, pentru toți cei ce aleargă către voi cu credință tare și umilință nefățarnică. Mijlociți pentru noi toate cele bune și de folos pentru luminarea ochilor minților și inimilor noastre celor întunecate de grija vieții de acum, râvna aprinsă și neostoită pentru fapta bună ce v-a însuflețit pe voi, dobândirea întru cunoștiință a mărgăritarului celui de mult preț al binecinstitoarei și lucrătoarei prin dragoste credințe, prețuirea lui mai mult decât lumina ochilor și decât viața această vremelnică, până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. Plecați spre milă și îndurare pe milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne cheme la El pe toți, să ne deschidă ușa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme, ca să voim să lucrăm în via și pe ogorul Lui, răscumpărând vremea trecută, pe care rău am cheltuit-o fiind întunecați de neștiință și biruiți de urâte gânduri și de patimi de necinste.

Cereți pentru noi și statornicia neclintită și tăria de diamant ce ați avut până ce v-ați dat sufletele voastre, curățite prin botezul sângelui, mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. Ca astfel, învrednicindu-ne și noi părții celei de-a dreapta, dimpreună cu voi și cu toți sfinții care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor, să-L slăvim pe Dumnezeul vieții noastre, pe Tatăl, pe Fiul, și pe Sfântul Duh, în nespusa fericire a Împărăției Sale, în vecii vecilor. Amin.

La 16 august în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul cuvios Iosif de la Văratec
cub camelia șucu (1) png
cub ioana nastase png
Horoscop zilnic 31 mai 2022 jpg
Actrița Kirstie Alley și John Travolta
lia bugnar anghel damian theo rose foto CANCAN (2) jpg
accident pasajul unirii 6 decembrie 2022 (7) png
foto1 fratiiB jpg
3 metode eficiente cu ajutorul cărora îți poți reducere costurile la facturi jpg
image
image
adevarul.ro
image
image
image
image
femeie vaccin jpg
calendar ortodox 2021 7 decembrie sf filofteia de la arges icoana de sorin vintzeanu jpeg
accident pasajul unirii 6 decembrie 2022 (7) png
index jpg
mititelu jr 3 jpg
cap Charles III   GettyImages 1243368615 jpg